Tour trải nghiệm 1 ngày cho bé

Nhà vườn sinh thái VIME Garden là một giải pháp hoàn chỉnh chứa đựng nhiều giải pháp có chiều sâu trong hệ sinh thái nhà vườn. Không chỉ mang đến những giá trị vốn có thuần túy như nghỉ dưỡng, nông sản hữu cơ hay sức khỏe vàng mà còn tối đa hóa giá trị bất động sản với định hướng và chiến lược kinh tế rõ ràng, hợp lý..